Privacy Policy

Syfte och tillämpning

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Emil Lundgren AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom koncernen. Det gäller såväl behandling av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Emil Lundgren AB IT-system.

Denna policy är tillämplig för: Emil Lundgren AB

Tillämpning av GDPR

Webbplatsen www.emillundgren.se följer GDPR – dataskyddsförordningen som en tillämpas inom hela EU.

Tillgång till datorfiler

Webbsidan www.emillundgren.se lagrar cookies, temporära internetfiler.

Tillgång till datorbaserad information: Alla användare som har lämnat personlig information till webbplatsen kan begära en kopia av informationen från administratören och begära ändring eller radering av alla felaktiga uppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningen.

I ett sådant ärende, skicka ett brev till:

Emil Lundgren AB
DPO
Box 8019
402 77, Göteborg

Besökare på denna webbplats rekommenderas att tillåta tillfällig lagring av cookies för att underlätta navigering på webbplatsen. Användare kan avböja cookies genom att konfigurera sin webbläsare.

Organisation och ansvar

Efterlevnad av vår hantering av personuppgifter sker löpande i samband med internrevisioner.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till DPO.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling av IT-lösningar och tjänster och vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska se enligt följande principer.

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Behandlingen på denna webbplats och uppgifter som lämnas hanteras av personal inom Emil Lundgren AB.

Uppgifter lämnas inte till tredje part om inte detta uttryckligen medgivits eller krävs för att fullfölja legala krav.

Data lagras inte längre än nödvändigt utan endast så länge det finns pågående dialog eller avtalsrelation.